تمام جملاتی که از طرف شرکت شما گفته می شود، مواضعی که اتخاذ می شود و هر کار کوچکی که انجام می گیرد جزئی از روابط عمومی شرکت شما است. تمام افراد سازمان، کارکنان دپارتمان روابط عمومی هستند و سهم و نقش خود را در این باره دارند.

اشتراک مجله روابط عمومی و برند اخبار رسمی