هر خبر رسمی از بخش های مختلفی تشکیل شده است که اولویت های مشخصی نسبت به یکدیگر دارند. وجود هر یک از این اجزا مقصد و ارزش خاصی را برای محتوای شرکت شما ایجاد می کند. این بخش ها عبارتند از مقدمه، اعتبار، اهمیت، نقل قول ها و اطلاعات تماس.

اشتراک مجله روابط عمومی و برند اخبار رسمی