شرکت شما با بحران رسانه ای مواجه شده است؟ ده اشتباه غیر قابل بخششی که بعد از بحران اوضاع را بدتر خواهد کرد.

  1. ترسیدن و بستن چشم ها بر روی بحران
  2. کتمان وجود مسئله
  3. کوچک کردن مسئله
  4. مغلطه کردن
  5. دروغ گفتن
  6. پنهان نمودن حجم مسئله
  7. مقصر نشان دادن دیگران
  8. عیان کردن جنبه های منفی پیشین
  9. عکس العمل نشان ندادن
  10. نادیده گرفتن هشدارها

 

اشتراک مجله روابط عمومی و برند اخبار رسمی