هفتم سپتامبر روز جهانی خرید کتاب است و ما در اخباررسمی تصمیم گرفتیم با خرید کتاب برای همکاران این روز را گرامی داریم.

 

امروزه تلویزیون و سینما بیشتر زمان زندگی روزمره ما را گرفته و متاسفانه این زمانی که به تماشای تلویزیون و فیلم می گذرانیم یک زمان مُرده نیست و مهم ترین ساعات زندگی ما است و متاسفانه به زودی روزی میرسه که کودکان حتی عطر و بوی کاغذهای یک کتاب برایشان ناآشنا خواهد بود.کتاب یکی از بزرگترین خدمات دهنده ها به رشد انسان ها بوده است که درطول سالیان با ایجاد تحرک در قلب انسان و باکمک تحریک تخیل آن ها کمک به بهتر دیدن دنیا از زوایای دیگر کرده است. روز جهانی خرید کتاب در سال 2012 توسط مردم تحصیلکرده برای تاکید بر اهمیت کتاب در فرهنگ وتمدن ما ایجاد شده است.

در اخبار رسمی نیز تصمیم بر آن گرفتیم با خرید کتاب برای همکاران به انتخاب خودشان،این روز را گرامی داریم.